HRSM logo1

1. A Cont-Corax Bt. (a továbbiakban Társaság) szolgáltatásait a munka jellegének megfelelően vállalkozási szerződés, illetve megbízás keretében nyújtja. A szolgáltatás szóban és írásban is megrendelhető. Ha a munkadíj előzetes becslés alapján az 50.000 Ft-ot, azaz az ötvenezer forintot meghaladja, a szerződést írásba kell foglalni. 

2. A vállalkozói díj a feladat elvégzésére fordított munkaidő ellenértéke.

3. A megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges illetékek, egyéb díjak a megrendelőt terhelik.

4. A díjfizetés módját, határidejét az egyedi vállalkozási, illetve megbízási szerződés tartalmazza. Ennek hiányában a konzultáció végén, készpénzben kell kiegyenlíteni. 

5. A Társaság tagja, alkalmazottja által szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kárért a Társaság az általános feltételek szerint tartozik felelősséggel. 

6. A Társaság honlapján hirdető partner cégek tevékenységéért eltérő megállapodás hiányában a Társaság felelősséget nem vállal. 

7. A honlapon szereplő nyomtatványok, minta dokumentumok szabadon letölthetők, felhasználhatók. Azok tartalmáért, a felhasználásukból eredő kárért a Társaság felelősséget nem vállal. 

8. A Társaság honlapján megjelenő információ tájékoztató jellegű, és nem minősül a Ptk. szerinti ajánlatnak. 

9. A Társaság a rábízott információt titokként kezeli, arról harmadik személynek felvilágosítást csak a titokgazda előzetes engedélye alapján ad. A felek együttes jelenléte esetén az engedély szóban is megadható, ennek tényét azonban a tárgyalásról felvett jegyzőkönyvben szerepeltetni kell.

10. A Társaság oldalán elhelyezett tartalom egy része csak regisztrált tagok részére hozzáférhető.

11. A Társaság oldalán keresztül történt regisztráció ingyenes. Jogot, kötelezettséget nem keletkeztet.

11.a. A regisztrált tag hozzájárul, hogy a Társaság a www.virtualtotal.hu oldalról havi rendszerességgel hírlevelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

11.b. A regisztráció bármikor, indokolás nélkül törölhető.

11.c. A Társaság a tudomására jutott információkat – ideértve különösen az elérhetőség adatait – harmadik félnek nem adja át,nem hozza nyilvánosságra.

11.d. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-92922/2016.

 

11. e. Az adatkezelés során az 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.